Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen pysyvä edustusto Euroopan neuvostossa, Strasbourg: Euroopan neuvosto: Sosiaalinen koheesio

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
EUROOPAN NEUVOSTOSSA, Strasbourg


Représentation permanente de la Finlande
31, Quai Mullenheim, 67000 Strasbourg, France
Puh. +33-3-8815 4444, sanomat.ene@formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Strasbourg
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Sosiaalinen koheesio

Sosiaalinen koheesio tarkoittaa yhteiskunnan sisäistä eheyttä. Euroopan neuvoston sosiaalisen koheesion pääosaston toimialueeseen kuuluvat sosiaali- ja terveyspolitiikka, sosiaaliturva, siirtolaisuus-, työllisyys ja väestöasiat, sosiaali- ja kansanterveysalan osittaissopimuksen alainen toiminta, huumepoliittinen Pompidou-ryhmä, lääkkeiden laatukysymykset sekä Euroopan kehityspankki.

Ministerikomitea päätti vuoden 1997 huippukokouksen tuloksena uuden eurooppalaisen sosiaalisen koheesion komitean perustamisesta. Komitean työ käynnistyi syksyllä 1998. Sen tehtävänä on muun muassa ohjata maiden välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa sosiaalisen koheesion ja Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan sisältyvien periaatteiden edistämiseksi. Komitea on hyväksynyt sosiaalisen koheesion eli eheyden strategian. Se on ehkäisevää monialaista toimintaa, jolla vähennetään eriarvoisuutta, yhteiskunnan kahtiajakautumista sekä sosiaalista ja poliittista rapautumista.

Komitea työskentelee neljällä lohkolla. Ne ovat normien ja lainsäädännön toimeenpano, toimintaohjelmat ja politiikan yhteistyö, projektit jäsenmaissa sekä tutkimustoiminta. Komitea on perustanut työryhmiä laatimaan tutkimuksia ja selvityksiä tai valmistelemaan suosituksia. Komitea pyrkii integroimaan työhönsä sekä Euroopan neuvoston sisäisiä että ulkopuolisia tahoja, kuten EU:n komissio, työmarkkinajärjestöt ja kansalaisjärjestöt.

Eurooppalainen sopimus siirtotyöläisten oikeudellisesta asemasta täydentää ihmisoikeussopimuksen ja sosiaalisen peruskirjan tarjoamaa suojaa. Sopimus käsittelee työntekijän valintaa, asuntoa ja työlupaa sekä perheiden yhdistämistä. Neuvoa-antava komitea valvoo sopimuksen noudattamista. Sopimus tähtää tasavertaisten mahdollisuuksien takaamiseen siirtotyöläisille. Sitä varten on käynnistetty laaja monialaprojekti, jolla pyritään edistämään hyviä suhteita eri etnisten ryhmien välillä. Tämä työ antaa myös tärkeän pohjan EN:n rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaiselle kampanjalle. Asialistalla on myös muun muassa siirtolaisnaisten erityisasema, lyhytaikainen siirtolaisuus sekä kotimaahan paluu.

Euroopan neuvoston väestökomitean vuotuinen liki 400-sivuinen väestötilastojulkaisu on tällä hetkellä eräs parhaimmista kansainvälisistä alan julkaisuista. Kansainväliset asiantuntijaryhmät tekevät sosiaalipoliittista selvitys- ja tutkimustyötä monella alueella. Tutkimustyön perusteella on annettu suosituksia perhe- ja vanhuuspolitiikasta. Pitemmällä tähtäimellä pyritään kehittämään oikeudellinen instrumentti turvaamaan niin sanottujen  riippuvaisten henkilöiden eli sairaiden, vanhusten ja vammaisten oikeudet. 

Osana sosiaalisen koheesion politiikkaa EN pyrkii löytämään omia erityisalueitaan työllisyysongelman ratkaisemiseksi, jotta päällekkäinen työ muun muassa OECD:n ja EU:n kanssa vältettäisiin. Nuorten työelämään siirtyminen, pienten ja keskisuurten yritysten rooli työllistämisessä sekä julkisen ja yksityisen työvoimapalvelun koordinointi ovat olleet suositusten ja tutkimusten kohteina. Myös talouden rakennemuutoksen yhteiskunnallisia seurauksia on selvitelty. Tärkeä toimintamuoto ovat tutkijaohjelmat, joiden avulla jäsenmaiden asiantuntijat laativat selvityksiä. Euroopan neuvosto on tehnyt myös au pair -työtä koskevan sopimuksen.

Euroopan neuvoston kehityspankki

Euroopan neuvoston kehityspankki perustettiin vuonna 1956 osittaissopimuksen pohjalta. Pankin tarkoituksena on helpottaa väliaikaisen väestön oleskelusta aiheutuvia kuluja. Pankki voi myöntää halpakorkoista lainaa ennen kaikkea pakolaisten tai luonnonkatastrofien uhrien auttamiseen, mutta myös työllisyyskoulutukseen, sosiaaliseen asuntotuotantoon ja maaseudun kehittämiseen. Vuodesta 1993 lähtien pankki on voinut myöntää korotonta hätäapulainaa sodan seurauksista kärsiville maille. Kehityspankin painopistealueena ovat tällä hetkellä työpaikkojen syntyä edistävät toimet.

Vammaisten asema

Euroopan neuvostossa painotetaan erityisesti vammaisten sosiaalista integraatiota ja yhteiskunnallista osallistumista. Tässä on kehitetty mallia, joka ottaa huomioon vammaisten itsenäisen elämisen ja täysivaltaisen kansalaisuuden periaatteet ja auttaa lainsäädännön uudistamisessa jäsenmaissa. Pyrkimyksenä on poistaa konkreettisia ja psykologisia esteitä, liittyivät ne sitten koulutukseen, kulttuuriin, ammattielämään tai arkkitehtuuriin . 

Terveys

Euroopan neuvosto kehittää yhtenäistä eurooppalaista terveyspolitiikkaa. Euroopan terveyskomitea tarkastelee asioita ihmisoikeuksien ja sosiaalisten oikeuksien näkökulmasta. Se on käsitellyt muun muassa lääketieteellistä vastuuta ja potilaan oikeuksia.

Euroopan neuvosto on hyväksynyt useita suosituksia, jotka koskevat kansalaisten oikeutta yhtäläiseen ja laadukkaaseen terveydenhuoltoon. Erityistä huomiota on kiinnitetty haavoittuviin ryhmiin, kuten ikääntyvä väestö, pitkäaikaissairaat, tahdonvastaisesti psykiatrisessa hoidossa olevat sekä vangit. Myös terveyspalvelujen kustannuksia mietitään tarkoituksena hakea tasapaino taloudellisen tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden välillä.

Useissa maissa veripalveluja ja verensiirtoa koskevat kansalliset suuntaviivat perustuvat suosituksiin, joita Euroopan neuvosto on antanut verituotteiden valmistamisesta, käytöstä ja laadunvarmistuksesta. Keskeisiä periaatteita ovat verenluovutuksen vapaaehtoisuus sekä veren ja verituotteiden käytön turvallisuus. Veripalvelukeskukset eri maissa on organisoitu verkostoksi veren ja verituotteiden saamiseksi viipymättä paikalle katastrofitilanteissa. Lisäksi Amsterdamiin on perustettu eurooppalainen veripankki, jossa on pakastettuna harvinaisiin veriryhmiin kuuluvaa verta.  Elinsiirroissa painopistealueita ovat siirtojen järjestäminen, laadunvarmistus sekä eettiset kysymykset. Elinsiirtoja tekeviä tahoja on liitetty kansainväliseen tietoverkkoon maksansiirtojen helpottamiseksi.

Kuluttajien terveys

Euroopan neuvosto on tehnyt uraauurtavaa työtä lääkevalmisteiden laadun varmistamiseksi ja standardisoimiseksi sekä huumeiden vastustamiseksi. Sosiaali- ja terveysalan osittaissopimukseen kuuluva kansanterveyskomitea ja sen asettamat asiantuntijaryhmät pyrkivät edistämään kuluttajien terveyden suojelua. Ne tukevat kansallista ja kansainvälistä kehittämistyötä, joka koskee elintarvikkeiden, tuholaismyrkkyjen, lääkkeiden ja kosmetiikan laadun ja turvallisuuden valvontaa ja sääntelyä sekä myrkyllisten ja terveydelle haitallisten tuotteiden turvallista käyttöä.

Huumeita vastaan

Pompidou-ryhmä on eri alojen yhteistyöryhmä, jonka työsarkana on kitkeä kokonaisvaltaisesti huumeiden käyttöä ja laitonta kauppaa. Osittaissopimuksella perustettuun ryhmään kuuluu Euroopan neuvoston jäsenmaita sekä muun muassa EU-komissio, minkä lisäksi tekniseen yhteistyöhön osallistuvat lähes kaikki Keski- ja Itä-Euroopan maat. Yhteistyö muiden kansainvälisten järjestöjen – kuten YK, WHO ja Interpol – kanssa on tiivistä.

Pompidou-ryhmä on käynnistänyt useita hankkeita sekä huumeiden kysynnän että tarjonnan ehkäisemiseksi. Työtä on tehty lentokenttä- ja satamavalvonnan ja huumeiden vastaisen tiedotuksen tehostamiseksi sekä hoidon, kriminaalihuollon ja seuraamusjärjestelmien alueella. Muita työkohteita ovat muun muassa aids ja huumeet sekä narkomaanien hoidon ja kuntoutuksen järjestäminen.

Euroopan Farmakopea

Euroopan Farmakopea on julkaisu, joka sisältää sitovat laatuvaatimukset lääkeaineille, apuaineille tai lääkevalmisteille. Yhdenmukaisten laatuvaatimusten tarkoituksena on taata lääketurvallisuus sekä luoda edellytykset lääkkeiden vapaalle kaupalle. Farmakopeaa tarvitsevat lääketeollisuus, lääketukkukaupat, apteekit sekä lääkevalvontaviranomaiset. 
Euroopan Farmakopeakomissio toimii Euroopan neuvoston yhteydessä Strasbourgissa, jossa sillä on tekninen sihteeristö ja laboratorio. Farmakopean valmistelutyö tehdään kansainvälisissä asiantuntijaryhmissä. Suomi tuli komission jäseneksi vuonna 1982 ja sen kansallisena farmakopeaviranomaisena toimii Lääkelaitos.

 

Tulosta

Päivitetty 19.11.2007


© Suomen pysyvä edustusto Euroopan neuvostossa, Strasbourg | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot