Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Utvärderingen av civilsamhällesorganisationernas utvecklingssamarbete klar - Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPARÅDET, Strasbourg


Représentation permanente de la Finlande
31, Quai Mullenheim, 67000 Strasbourg, France
Tel. +33-3-8815 4444, sanomat.ene@formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Strasbourg
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 26.9.2017 | Utrikesministeriet

Utvärderingen av civilsamhällesorganisationernas utvecklingssamarbete klar

Pressmeddelande 165/2017
26.9.2017

Utrikesministeriet har låtit göra en oberoende utvärdering av det utvecklingssamarbete som utförs av 22 finländska civilsamhällesorganisationer (CSO). Utvärderingen berömmer organisationerna för effektivt arbete på gräsrotsnivå. Det som borde utvecklas i framtiden är effektiviten på långsikt och stärkandet av civilsamhället i utvecklingsländerna.

Utrikesministeriet har beställt en utomstående utvärdering av utvecklingssamarbetet som utförs av de 22 civilsamhällesorganisationer som får programstöd. Eftersom arbetet var så omfattande har resultaten offentliggjorts i tre omgångar 2016–2017. Utvärderingens sista del har nu offentliggjorts. Den är ett sammandrag av de observationer som gjorts om organisationernas program och om programstödet som finansieringsform.

Programstödet är det mest omfattande stödet som utrikesministeriet beviljar CSO:er för utvecklingssamarbete. Det utgör ca 75 procent av det stöd som enheten för det civila samhället beviljar. Stödet till enskilda organisationer har varit 1–53 miljoner euro under åren 2010–2016.

Det konstateras i utvärderingen att arbetet gett goda resultat, särskilt när det gäller att erbjuda service åt människor som inte annars nås av något stöd. CSO:er kan arbeta under svåra förhållanden, till exempel i bräckliga stater. Det finns emellertid bara lite information om resultaten på lång sikt. Utvärderingen uppmanar organisationerna att i fortsättningen fästa större uppmärksamhet vid att stärka lokala civilsamhällen. Arbetets hållbarhet kan också utvecklas ytterligare.

Utvärderingen granskar också programstödet som finansieringsform och ger rekommendationer både till CSO:erna och till utrikesministeriet. Programstödet har gjort så att organisationernas utvecklingssamarbete passar bättre ihop med Finlands utvecklingspolitik. I framtiden borde kopplingarna mellan CSO:ernas arbete och Finlands övriga utvecklingssamarbete förbättras ytterligare. I utvärderingen rekommenderas också att CSO:er samarbetar med till exempel företag.

Programstödet är en förutsägbar och flexibel finansieringsform. Utvärderingen rekommenderar att stödperioden ska vara minst fyra år.

”Utrikesministeriet har redan bemött en del av rekommendationerna och har bland annat förlängt stödperioden från tre till fyra år. Effektiviteten förbättras både hos organisationerna och inom ministeriet. Rekommendationerna till de enskilda CSO:erna behandlas enskilt med respektive organisation”, säger chefen för utrikesministeriets enhet för det civila samhället Jyrki Nissilä.

Ytterligare upplysningar:

Sanna Pulkkinen, inspektör, enheten för utvärdering av utvecklingssamarbete, tfn 029 535 1346 och Jyrki Nissilä, chef för enheten för det civila samhället, tfn 029 535 1205

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 26.9.2017


© Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter