Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Parlamentariska församlingen - Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg : Europarådet :

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPARÅDET, Strasbourg


Représentation permanente de la Finlande
31, Quai Mullenheim, 67000 Strasbourg, France
Tel. +33-3-8815 4444, sanomat.ene@formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Strasbourg
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Parlamentariska församlingen

Den parlamentariska församlingen - Europas demokratiska samvete

parl_suuri_EN_ENEEuroparådets parlamentariska församling har rådgivande status i Europarådet och spelar en central roll som idégivare och debattforum på de politiska, sociala och ekonomiska områdena samt i frågor som rör mänskliga rättigheter, kultur, miljö, naturvetenskap och teknik. Den parlamentariska församlingen har också för vana att inbjuda stats- och regeringschefer och chefer för internationella organisationer att delta i sammanträden. Församlingen är främst rådgivande. Den fattar inga för ministerkommittén eller medlemsstaterna bindande beslut utöver att den förrättar val av generalsekreterare samt domare i domstolen för de mänskliga rättigheterna och kommissionären för mänskliga rättigheter. Församlingens inflytande ligger främst i att den kan vara initiativtagare till konventioner, sammankomster och debatter i det europeiska samarbetets intresse. Församlingen har genom sina rekommendationer initierat viktiga konventioner, såsom konventionen om de mänskliga rättigheterna och den europeiska sociala stadgan. Dessutom ger församlingen yttranden och direktiv som kan beaktas i nationellt regerings- och parlamentariskt arbete.

Granskning av hur medlemsländerna uppfyller sina åtaganden

Att granska efterlevnaden av åtagandena i medlemsländerna är en av de viktigaste uppgifterna som församlingen har (så kallad "monitoring"). På initiativ av Tarja Halonen började övervakning av de nya medlemsländerna år 1993 (så kallad Halonen Order). Den har senare byts ut till ett nytt system där alla medlemsländer övervakas. Monitoringsutskottet rapporterar till den parlamentariska församlingen på basen av monitoringrapporter och föreslår konkreta åtgärder till respektive landet. I fall medlemslandet inte följer rekommendationerna inom en skälig tid kan den parlamentariska församlingen stänga ut landet från sin verksamhet eller i sista hand föreslå till ministerkommittén att avskilja landet från Europarådet.

Församlingens organisation och dess arbete

Den parlamentariska församlingen består av 318 ledamöter och lika många suppleanter, vilka utses av respektive medlemslands parlament. Antalet delegater fastställs i förhållande till landets invånarantal. Finland har fem ledamöter och fem suppleanter. Finlands delegater har deltagit aktivt i arbetet i församlingen och har varit rapportörer i många viktiga ärenden.

Till den underliggande filosofin hör att församlingens medlemmar inte sitter grupperade landsvis, inte heller partivis. De sitter i alfabetisk ordning. Ledamöterna röstar individuellt. De flesta av dem väljer att ansluta sig till någon av de fem existerande politiska grupperingarna (den socialistiska gruppen, kristdemokraterna, den europeiska demokratiska gruppen, den liberala gruppen samt den förenade europeiska vänstern).

Församlingen möts fyra gånger per år i plenarsessioner. De officiella dokumenten publiceras på de båda officiella språken, engelska och franska. Vid plenarmötena används även spanska, italienska, tyska och ryska. Församlingen har olika utskott med underkommittéer, i vilka utarbetas rapporter i olika frågor för behandling i församlingen. Den ordnar regelbundet konferenser och symposier om aktuella frågor.

Finlands delegation i Europarådets parlamentariska församling

Skriv ut

Detta dokument

På andra webbplatser

Uppdaterat 5.2.2008


© Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter