Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Ihmisoikeustuomioistuin - Suomen pysyvä edustusto Euroopan neuvostossa, Strasbourg : Euroopan neuvosto : Ihmisoikeustuomioistuin

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
EUROOPAN NEUVOSTOSSA, Strasbourg


Représentation permanente de la Finlande
31, Quai Mullenheim, 67000 Strasbourg, France
Puh. +33-3-8815 4444, sanomat.ene@formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Strasbourg
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Ihmisoikeustuomioistuin

Ihmisoikeussopimuksessa ja sen lisäpöytäkirjoissa suojatut oikeudet

Euroopan neuvoston päätarkoituksia on vahvistaa ihmisoikeuksien suojaa. Euroopan ihmisoikeussopimuksella ja sen lisäpöytäkirjoilla on luotu ainutlaatuinen järjestelmä, jolla valvotaan ihmisoikeussuojan tehokasta toteutumista. Sopimusvelvollisuuksien täyttämistä valvoo Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, jonka tuomiot sitovat sopimusvaltioita. Sopimusvaltiot ovat sitoutuneet turvaamaan jokaiselle henkilölle perusoikeudet ja -vapaudet.

tuomioistuin_sm_EN_ENEValvontajärjestelmä on toiminut vuodesta 1954. Ensin ihmisoikeuksia turvasivat Euroopan ihmisoikeustoimikunta ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin sekä Euroopan neuvoston ministerikomitea. Kun ihmisoikeusvalitusten ja Euroopan neuvoston jäsenmaiden määrä kasvoi, osa-aikaiset valvontaelimet lakkautettiin ja korvattiin uudella, pysyvästi ja täysipäiväisesti toimivalla Euroopan ihmisoikeustuomioistuimella. Uudistus toteutettiin ihmisoikeussopimuksen yhdennellätoista lisäpöytäkirjalla, joka tuli voimaan 1.11.1998.

Suomen tavoitteena on turvata tuomioistuimen toiminta ja uskottavuus jutturuuhkan sekä eurooppalaisen perusoikeuskehityksen luomassa uudessa tilanteessa.  Uusia keinoja tarjoaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14. pöytäkirja, joka tuli voimaan 1.6.2010.  Keinoja on kuitenkin etsittävä yhä lisää muun muassa kansallisen tason oikeusjärjestelmien kehittämisestä sekä Euroopan  ihmisoikeusvaltuutetun, Venetsian komission ja monitorointijärjestelmien hyödyntämisestä.

Tuomioistuimessa on yksi tuomari jokaisesta sopimusvaltiosta. Heidät valitsee Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous. Tuomarit valitaan yhdeksän vuoden määräajaksi eikä heitä voida valita uudelleen. Tuomioistuimen suomalaisjäsen on Pauliine Koskelo.

Ihmisoikeussopimuksessa ja sen lisäpöytäkirjoissa suojattuja oikeuksia ovat : 
- oikeus elämään 
- oikeus vapauteen ja turvallisuuteen 
- oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin 
- oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta 
- ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapaus 
- sananvapaus 
- kokoontumis- ja yhdistymisvapaus 
- oikeus avioliittoon 
- oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin 
- oikeus omaisuudensuojaan 
- oikeus koulutukseen 
- oikeus vapaaseen liikkumiseen 
- oikeus muutoksenhakuun rikosasioissa

Sopimus ja sen lisäpöytäkirjat kieltävät: 
- kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen 
- orjuuden ja pakkotyön 
- takautuvan rikoslain säätämisen 
- syrjinnän 
- maan omien kansalaisten karkottamisen 
- ulkomaalaisten joukkokarkottamisen 
- kuolemanrangaistuksen

Valitusmenettely

Valituksen edellytykset

Ihmisoikeustuomioistuimeen voivat valittaa yksityiset henkilöt, ryhmät tai kansalaisjärjestöt, jotka katsovat ihmisoikeussopimuksen mukaisia oikeuksiaan loukatun. Jotta tuomioistuin ottaisi valituksen käsiteltäväkseen, pitää valituksen kohteena olevan valtion olla ratifioinut yleissopimuksen ja lisäpöytäkirjan. Niiltä osin joilta sopimusvaltio on tehnyt varauman sopimukseen, se ei ole siihen sidottu.

Valituksen tulee koskea väitettyä konkreettista ihmisoikeuksien loukkausta, jonka kohteena on valittaja henkilökohtaisesti. Valitusta ei voi kohdistaa yksittäiseen henkilöön tai järjestöön, vaan vain valtioon. Valtion tulee voida olla vastuussa väitetystä loukkauksesta, yleensä joko tuomioistuin- tai muun viranomaiskäsittelyn kautta. Valittajan ei tarvitse olla valituksen kohteena olevan valtion kansalainen. Myös toinen sopimusvaltio voi tehdä valituksen toista sopimusvaltiota vastaan.

Valittajan tulee olla käyttänyt kaikki tehokkaat kotimaiset muutoksenhakukeinot, eli pääsääntöisesti valittajan tulee ensin käydä läpi kaikki kotimaiset oikeusasteet. Useimmiten valitustie käytännössä kulkee aina ylempiin tuomioistuimiin, kuten korkeimpaan oikeuteen tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka. Niin sanottuja ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja, kuten purkua, ei yleensä tarvitse käyttää ennen ihmisoikeustuomioistuimeen valittamista.

Valitus tulee toimittaa ihmisoikeustuomioistuimen kansliaan kuuden kuukauden kuluessa lopullisen kansallisen päätöksen antopäivästä. Valitusta ei oteta tutkittavaksi, jos se on nimetön tai tehty liian myöhään, tai jos se on jo ollut ihmisoikeustuomioistuimen tai jonkin toisen kansainvälisen organisaation tutkittavana, esimerkkinä YK:n ihmisoikeuksia käsittelevät komiteat.

Kuinka tuomioistuimeen valitetaan

Valittajan tulee lähettää valituksensa tuomioistuimen kansliaan. Valitus tulee tehdä EIT:n lomakkeella, joka löytyy suomeksi täältä. Samasta paikasta löytyvät myös suomenkieliset valitusohjeet.

Jos mahdollista, valittajan tulisi kirjoittaa valituksensa englanniksi tai ranskaksi, jotka ovat tuomioistuimen viralliset työkielet. Valituksen voi kuitenkin kirjoittaa myös äidinkielellään, jos se on Euroopan neuvoston sopimusvaltion virallinen kieli. Valituksen voi siis kirjoittaa myös suomeksi tai ruotsiksi. Valittaja ei voi kuitenkaan olettaa, että tuomioistuin kääntää sinne lähetetyn materiaalin.

Asianajajan tai muun asiamiehen käyttö tuomioistuimessa ei ole pakollista, mutta oikeudellisen avun käyttöä suositellaan, koska tällöin valitus tulee yleensä paremmin ja selkeämmin esitellyksi. Jos asia tulee tuomioistuimessa suulliseen käsittelyyn, tuomioistuin yleensä kehottaa valittajaa viimeistään siinä vaiheessa turvautumaan asiantuntijan apuun.

Jos valittajalla ei ole varaa maksaa palkkioita ja kuluja, hän voi myöhemmässä vaiheessa hakea ihmisoikeustuomioistuimelta oikeusapua. Oikeusapu myönnetään tarvittaessa, mutta vasta siinä vaiheessa, kun tuomioistuin on pyytänyt hallitukselta vastineen asiassa. Asian käsittely tuomioistuimessa sinällään on maksutonta.

Asian käsittely

Asian käsittely tuomioistuimessa on pääsääntöisesti julkista. Alussa asiaa käsitellään kirjallisesti. Tuomioistuin päättää ensin, ottaako se asian käsiteltäväkseen. Päätös on lopullinen eikä siitä voi valittaa.

Jos valitus otetaan tutkittavaksi, tuomioistuimen jaosto alkaa selvittää sovintoratkaisun mahdollisuutta valittajan ja valtion välillä. Sovintomenettely voi sisältää rahallisen korvauksen valittajalle.

Jos sovintoa ei synny, tuomioistuin päättää asian tuomiollaan. Jos pidetään suullinen käsittely, valittaja saa olla itse läsnä. Nykyään tuomio annetaan usein ilman suullista käsittelyä.

Valitus käsitellään tavallisesti yhdessä tuomioistuimen jaostoista. Erityisen merkityksellisissä tapauksissa asia voidaan käsitellä suuressa jaostossa (Grand Chamber), jos jaosto luopuu toimivallastaan ja siirtää asian sinne, tai jos joku osapuolista pyytää asian siirtämistä suureen jaostoon jaoston annettua päätöksensä. Useimmissa tapauksia jaoston päätös jää pysyväksi.

Tuomioiden sitovuus 

Ihmisoikeustuomioistuimen antamat tuomiot sitovat sopimusvaltioita kansainvälisoikeudellisesti. Sillä ei kuitenkaan ole toimivaltaa muuttaa tai kumota kansallisen viranomaisen tai tuomioistuimen tekemää päätöstä. Jos valtio on tuomioistuimen mielestä rikkonut sopimusta, se voi tuomita maksettavaksi vahingonkorvauksia sekä niin kansallisissa tuomioistuimissa kuin ihmisoikeustuomioistuimessakin syntyneitä oikeudenkäyntikuluja. Tuomion täytäntöönpanossa kehotetaan sopimusta rikkonutta valtiota muuttamaan lainsäädäntöään ja käytäntöään siten, ettei vastaavia rikkomuksia enää tapahdu.

Tarkempia tietoja voi kysyä tuomioistuimen kansliasta tai hakea tuomioistuimen verkkosivuilta, joilta löytyvät myös suomenkieliset valitusohjeet ja -lomakkeet. Itse sivut ovat englanniksi ja ranskaksi.

The Registry of the European Court of Human Rights : 
Council of Europe 
F-67075 Strasbourg Cedex
Puh. + 33 38841 2018 
Fax: + 33 38841 2730
www.echr.coe.int

Yleistietoja ihmisoikeustuomioistuimessa noudatettavasta menettelystä Suomessa antaa:
Ulkoasiainministeriö 
Ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö 
puh. 09-1605 5704 
fax. 09-1605 5951

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 14.11.2016


© Suomen pysyvä edustusto Euroopan neuvostossa, Strasbourg | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot