Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Kulttuuri, koulutus, liikunta, nuoriso ja ympäristö - Suomen pysyvä edustusto Euroopan neuvostossa, Strasbourg : Euroopan neuvosto : Kulttuuri, koulutus, liikunta, nuoriso ja ympäristö

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
EUROOPAN NEUVOSTOSSA, Strasbourg


Représentation permanente de la Finlande
31, Quai Mullenheim, 67000 Strasbourg, France
Puh. +33-3-8815 4444, sanomat.ene@formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Strasbourg
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Kulttuuri, koulutus, liikunta, nuoriso ja ympäristö

Kulttuuri

Euroopan neuvoston tavoitteena on eurooppalainen kulttuuripolitiikka ja -identiteetti. Sen peruspiirteet ovat moniarvoisuus, moninaisuus, osallistuminen ja luovuus. Kulttuuriyhteistyötä tehdään vuonna1954 hyväksytyn Euroopan kulttuuriyleissopimuksen pohjalta.

Kulttuuriperintö

Eurooppalainen kulttuuri-identiteetti edellyttää kulttuuriperinnön vaalimista. Euroopan neuvoston päämääränä on yhdistää kulttuuriperintö muuhun kulttuuriin, maankäyttöön ja taloudelliseen toimintaan. Oikeus kulttuuriperintöön on myös osa ihmisoikeuksia.

Neuvostolla on kolme keskeistä kulttuuriperintöön liittyvää yleissopimusta sekä joukko suosituksia. Granadan (1985) ja Maltan (1992) sopimukset käsittelevät rakennus- ja arkeologista perintöä. Kolmas yleissopimus (1985) käsittelee kulttuuriomaisuuteen kohdistuvia rikoksia.

Euroopan neuvoston keinot ovat tekninen yhteistyö ja avunanto. Neuvoston verkostosta löytyy asiantuntijoita ratkaisemaan kulttuuriperinnön hoitoon eli maankäyttöön, restaurointiin, koulutukseen, hallintoon ja lainsäädäntöön liittyviä periaatteellisia ja käytännöllisiä ongelmia.

Euroopan neuvosto on koonnut perusteelliset tiedot kunkin jäsenmaan kulttuuriperintöpolitiikasta, painopisteenä rakennusperintö. Maaraportit ovat lähtökohtana laajalle eurooppalaiselle verkkotietokannalle (HEREIN).

Vuodesta 1991 on eri puolilla Eurooppaa järjestetty kulttuuriperintöpäiviä. Kaksi muuta yleisölle suunnattua toimintamuotoa ovat kulttuurireitit ja perinneluokat. Parikymmentä temaattista matkailureittiä kattavat kutakuinkin koko Euroopan. Perinneluokkien tavoitteena on innostaa kouluja tavallisuudesta poikkeaviin, koulun ulkopuolelle suuntautuviin opetusmenetelmiin ja tutkimuskohteisiin.

Elokuva

Euroopan neuvosto pyrkii turvaamaan eurooppalaista elokuvatuotantoa. Osittaissopimukseen perustuva Eurimages-tukirahasto on toiminut vuodesta 1988. Elokuvien yhteistuotannosta tehtiin eurooppalainen yleissopimus vuonna 1992.

Strasbourgiin perustettiin vuonna 1992 Euroopan audiovisuaalinen observatorio. Se on informaatio- ja palvelukeskus audiovisuaalisen alan ammattilaisille. Se tarjoaa erityisesti oikeudellista, taloudellista ja muuta käytännön tietoa sekä julkaisee tilastoja, katsauksia ja perustietoja alan kehityksestä koko Euroopan alueella.

Muita painopisteitä ovat elokuvaperinteen suojelu, eurooppalaisten lyhytelokuvien asema sekä dubbauksen eli päälleäänittämisen ja tekstityksen vaikutukset kulttuuri-identiteettiin. Prix Europa -palkintoa on jaettu vuodesta 1987 ansiokkaille eurooppalaisille televisio-ohjelmille.

Koulutus

Demokratia ja suvaitsevaisuus ovat Euroopan neuvoston koulutusyhteistyön pääalueet. Vuosi 2005 on Euroopan neuvostossa kansalaiskasvatuksen vuosi. Sen punainen lanka on demokraattinen kansalaisuus.

Liikkuvuutta

Euroopan neuvoston on pitkään työskennellyt akateemisten tutkintojen keskinäisen tunnustamisen puolesta. Sopimus yliopistollisten tutkintojen hyväksymisestä Euroopan maissa allekirjoitettiin keväällä 1997 Lissabonissa.

Yhteistyössä YK:n alaisen Unescon kanssa on muodostettu kansallisten informaatiokeskusten verkosto helpottamaan opiskelijoiden ja tutkijoiden liikkuvuutta sekä antamaan tietoa tutkintojen kansainvälisestä tunnustamisesta. 

Täydennyskoulutusohjelman kautta Euroopan neuvoston jäsenmaiden opettajilla on mahdollisuus parantaa ammattitaitoaan osallistumalla valmennuskursseille toisessa jäsenmaassa. Ohjelmaan osallistuu vuosittain satoja opettajia.

Euroopan neuvostossa on kehitetty uusi kommunikatiivinen tapa kielten opetukseen. Tämän työn tuloksia on käytetty laajasti koulutuksen suunnittelussa eri puolilla Eurooppaa, myös Suomessa. Itävallan Graziin perustettiin vuonna 1994 osittaissopimuksella eurooppalainen modernien kielten keskus. Se kouluttaa oppikirjojen tekijöitä, opettajien kouluttajia sekä koulutussuunnittelun asiantuntijoita.

Yhteistyötä

Eurooppalaista identiteettiä vahvistetaan koulujen välisin yhteyksin ja vaihto-ohjelmin. Uudempia jäsenmaita on autettu asiantuntijaohjelmilla uusimaan koululainsäädäntöään ja demokratisoimaan koulutusta. Rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisia elementtejä on tuotu osaksi koulutusta eri puolilla. 
Myös korkeakoulujen välistä yhteistyötä edistetään. Euroopan unioni, taloudellisen yhteistyön järjestö OECD ja YK:n sivistysjärjestö Unesco ovat toimineet Euroopan neuvoston kumppaneina tällä alueella. Kasvatustieteellistä tutkimusta helpottamaan on perustettu EUDISED-tietokanta. Se tarjoaa tutkimustietoa koulutuspolitiikan suunnittelijoille, tutkijoille ja opettajille.

Aikuiskoulutus on Euroopan neuvoston perinteistä toimialaa. Elinikäisen koulutuksen merkitys on kasvanut nopeasti muuttuvassa ja monikulttuurisessa Euroopassa. Aikuiskoulutus nähdään myös yhtenä keinona ratkaista vaikeista taloudellisista ja sosiaalisista oloista johtuvia ongelmia.

Nuoriso

Euroopan neuvoston nuorisotyön ydin on välittää järjestön periaatteita ja arvoja eurooppalaisille nuorille. Nuorista toivotaan aktiivisesti osallistuvia kansalaisia, jotka arvostavat demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Erityisen tärkeänä pidetään nuorten saamista mukaan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaiseen toimintaan. Nuorisotyötä tehdään läheisessä yhteistyössä eurooppalaisten nuorisojärjestöjen, nuorisotutkijoiden ja muiden alan toimijoiden kanssa.

Euroopan ensimmäinen nuorisokeskus perustettiin Strasbourgiin vuonna 1972. Euroopan neuvoston laajennuttua Keski- ja Itä-Eurooppaan perustettiin toinen keskus Budapestiin vuonna 1995. Molemmissa on kokous- ja majoitustiloja, nuorisopoliittinen kirjasto sekä korkeatasoiset kouluttajat. Nuorisojärjestöt järjestävät kouluttajien avustamina keskuksissa seminaareja ja kokouksia, joihin osallistuu vuosittain yli 2000 nuorta. Keskukset toimivat myös Euroopan neuvoston nuorisotutkimusyhdysmiesten kokouspaikkoina. Vuonna 1972 perustettiin Euroopan nuorisosäätiö, joka antaa avustuksia kansainväliseen nuorisotoimintaan. Tuettavien projektien tulee olla monikansallisia ja monikulttuurisia, ja niiden täytyy olla nuorten itsensä valmistelemia ja toteuttamia.

Suomi on osallistunut aktiivisesti nuorisotoimintaan. Nuorisoministerikonferensseissa Suomi on korostanut nuorisotutkimuksen kansainvälistä yhteistyötä ja verkottumista päätöksenteon ja nuorten osallistumisen perustana. Suomi on myös myöntänyt useana vuotena nuorisosäätiölle merkittävän ylimääräisen kannatusmaksun.

Suomalaiset nuoret ovat käyttäneet aktiivisesti nuorisokeskuksen ja -säätiön palveluja. Tässä suomalaisia nuorisojärjestöjä edustaa Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi.

Liikunta

Euroopan neuvoston tavoitteena on edistää kaikkien ihmisten liikuntaharrastusta. Puitteet antaa Euroopan kulttuuriyleissopimus vuodelta 1954. Toimintaa johtaa urheilun johtokomitea.

Eurooppalainen liikunnan peruskirja vuodelta 1992 vahvistaa, että jokaisella yksilöllä on oltava mahdollisuus harrastaa liikuntaa. Urheilutoiminnan eettiset perusteet on määritelty samana vuonna hyväksytyissä urheilun eettisissä säännöissä. Tärkeää on yhteistyö vapaaehtoisten liikuntajärjestöjen kanssa.

Dopingia ja katsomoväkivaltaa vastaan

Euroopan dopingin vastainen yleissopimus vuodelta 1989 tähtää dopingin käytön lopettamiseen ja asettaa sitovia sääntöjä dopingin vastaisten säännösten harmonisoimiseksi. Sopimus kieltää doping-aineiden kaupan. Se käsittelee myös testijärjestelmää, tiedotusta sekä rangaistusten tehokkuutta. Sopimuksen noudattamista valvoo komitea, jossa on mukana edustajia muun muassa Kansainvälisestä olympiakomiteasta.

Euroopan neuvosto on tuottanut yhteistyössä EU:n kanssa dopingin vastaisen Europack-koulutuspaketin koululaisten ja juniorivalmentajien käyttöön.

Euroopan neuvosto on osallistunut aktiivisesti vuoden 2000 alusta lähtien World Anti-Doping Agencyn (WADA) toimintaan ja on sen hallinnossa mukana.

Katsojien väkivaltaa ja sopimatonta käyttäytymistä urheilutilaisuuksissa koskeva eurooppalainen yleissopimus hyväksyttiin Heysel-stadionin tragedian jälkimainingeissa vuonna 1985. Sopimus luettelee useita keinoja väkivallan ehkäisemiseksi: poliisin läsnäolo stadioneilla ja sinne vievillä reiteillä, eri joukkueiden kannattajien erottaminen, lipunmyynnin valvonta, aikaisemmin häiritsevästi käyttäytyneiden porttikiellot, alkoholin myynnin kieltäminen, turvatarkastukset, selkeä vastuunjako ottelun järjestäjien ja poliisin välillä sekä katsomoiden turvallinen rakentaminen. Myös tätä sopimusta valvoo kansainvälinen komitea, jossa ovat edustettuina eurooppalaisten ja koko maailman jalkapalloliittojen kattojärjestöt UEFA ja FIFA. 

Ympäristö

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelutyötä on tehty Euroopan neuvostossa jo kolmekymmentä vuotta. Sen keskiössä on harvinaisten ja uhanalaisten eläin- ja kasvilajien sekä niiden elinpaikkojen suojelu. Näin on syntynyt noin 300 suojeltua paikkaa kattava biogeneettisten varantojen verkosto.

Pohjan tälle työlle antaa yleissopimus Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta. Tämän Bernin sopimuksen noudattamista valvoo komitea, jolle sopimusvaltioiden tulee selvittää tekemiään suojelutoimenpiteitä. Yhteistyötä tehdään tiiviisti kansalaisjärjestöjen kanssa. Yleistä tietoisuutta luonnonsuojelusta lisätään valistamalla, kampanjoimalla ja jakamalla palkintoja.

Sopimuksen vaikutus on ulottunut varsinaisen alueensa ulkopuolelle. Sen pohjalta on laadittu muun muassa EU:n luonnonsuojeludirektiivit. Sopimus on vaikuttanut myös vuonna 1992 tehtyyn Rio de Janeiron biodiversiteettisopimukseen.

Euroopan neuvostolla on Naturopa-keskus, jonka tehtävä on edistää eurooppalaisten tietoisuutta luonnonsuojelusta. Keskus kerää ja levittää tietoa kansainvälisen yhteysverkon avulla, keinoina julkaisut ja kampanjat. Eurooppalainen luonnonsuojeludiplomi voidaan myöntää alueille, joiden suojelu on erityisen tärkeää. 


Tarve saattaa ympäristövahinkojen aiheuttajat korvausvastuuseen johti Euroopan ympäristövahinkosopimuksen syntyyn vuonna 1993. Tämä Luganon sopimus pyrkii luomaan tasapainon luonnonsuojelun ja teollisuuden etujen välille. Sopimuksen mukaan ympäristölle vaarallista toimintaa harjoittava henkilö tai taho on siviilioikeudellisessa vastuussa myös tahattomasta ympäristövahingoista. Vahingonaiheuttaja on velvollinen siivoamaan jälkensä.

Aluesuunnittelu

Aluesuunnittelun avulla pyritään tasapainoiseen alueellinen kehitykseen koko Euroopassa. Suuria haasteita ovat Euroopan köyhimpien maiden integroiminen, Euroopan väestön vanheneminen sekä väestöpaine Euroopan ulkorajoilla. Haasteisiin haetaan ylikansallisia toimintamalleja.

Linjaratkaisut tekee aluesuunnittelusta vastaavien ministereiden kokous. Aluesuunnittelussa tehdään yhteistyötä myös Euroopan unionin kanssa.

 

Tulosta

Päivitetty 19.11.2007


© Suomen pysyvä edustusto Euroopan neuvostossa, Strasbourg | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot